Felicitas ThielStefan BrauckmannIsabell van Ackeren

Editorial zum Schwerpunktthema: Datenbasiertes Schulleitungshandeln

Kurzlink: https://www.waxmann.com/artikelART102376
.doi: https://doi.org/10.31244/dds.2018.01.01

freier Download open-access

APA-Zitation
Thiel, F., Brauckmann, S. & van Ackeren I. (2018). Editorial zum Schwerpunktthema: Datenbasiertes Schulleitungshandeln. DDS – Die Deutsche Schule, 110(1), 5-9. https://doi.org/10.31244/dds.2018.01.01