Isabell van AckerenSandra Boltz

Editorial zum Schwerpunktthema: Innovationsstrategien im Bildungssystem

Kurzlink: https://www.waxmann.com/artikelART100017

freier Download open-access

APA-Zitation
van Ackeren, I. & Boltz S. (2011). Editorial zum Schwerpunktthema: Innovationsstrategien im Bildungssystem. DDS – Die Deutsche Schule, 103(1), 7-8. https://www.waxmann.com/artikelART100017