Martin HeinrichIsabell van Ackeren

Editorial zum Schwerpunktthema: Universitätsschulen

Kurzlink: https://www.waxmann.com/artikelART102645
.doi: https://doi.org/10.31244/dds.2019.01.01

freier Download open-access

APA-Zitation
Heinrich, M. & van Ackeren I. (2019). Editorial zum Schwerpunktthema: Universitätsschulen. DDS – Die Deutsche Schule, 111(1), 5-7. https://doi.org/10.31244/dds.2019.01.01