Andrea Albers

Drossel, Kerstin & Eickelmann, Birgit (Hrsg.). (2018). Does ,What works‘ work? Bildungspolitik, Bildungsadministration und Bildungsforschung im Dialog

Kurzlink: https://www.waxmann.com/artikelART102591
.doi: https://doi.org/10.31244/dds.2018.04.08

freier Download open-access

APA-Zitation
Albers A. (2018). Drossel, Kerstin & Eickelmann, Birgit (Hrsg.). (2018). Does ,What works‘ work? Bildungspolitik, Bildungsadministration und Bildungsforschung im Dialog. DDS – Die Deutsche Schule, 110(4), 383-384. https://doi.org/10.31244/dds.2018.04.08