Kathrin DederingKathrin Racherbäumer

Editorial zum Schwerpunktthema: Schulentwicklungsberatung

Kurzlink: https://www.waxmann.com/artikelART105095
.doi: https://doi.org/10.31244/dds.2022.04.01

freier Download open-access

APA-Zitation
Dedering, K. & Racherbäumer K. (2022). Editorial zum Schwerpunktthema: Schulentwicklungsberatung. DDS – Die Deutsche Schule, 114(4), 339-344. https://doi.org/10.31244/dds.2022.04.01