Götz BieberMarianne Krüger-Potratz

Editorial zum Schwerpunktthema: Führungskräfte gewinnen

Kurzlink: https://www.waxmann.com/artikelART104478
.doi: https://doi.org/10.31244/dds.2021.02.01

freier Download open-access

APA-Zitation
Bieber, G. & Krüger-Potratz M. (2021). Editorial zum Schwerpunktthema: Führungskräfte gewinnen. DDS – Die Deutsche Schule, 113(2), 127-131. https://doi.org/10.31244/dds.2021.02.01