Judith Kestler

Tobias Widmaier/Nils Grosch (Hrsg.): Populäre Musik in der urbanen Klanglandschaft. Kulturgeschichtliche Perspektiven. Münster u.a.: Waxmann 2014, 216 S. (Populäre Kultur und Musik, 13). ISBN 978-3-8309-2261-2.

Shortlink: https://www.waxmann.com/artikelART103365

Buy article