Rudolf Tippelt

Prof. Dr. Volker Lenhart

Shortlink: https://www.waxmann.com/artikelART105301
.doi: https://doi.org/10.31244/zep.2023.01.14

free download open-access

APA citation
Tippelt R. (2023). Prof. Dr. Volker Lenhart. ZEP – Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 46(1), 43. https://doi.org/10.31244/zep.2023.01.14