Neerlandistiek in Europa

Matthias HüningJan KonstTanja Holzhey (Editor)

Neerlandistiek in Europa

Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen

2010,  Niederlande-Studien,  Band 49,  1. Auflage, 368  pages,  E-Book (PDF),  0,00 €,  ISBN 978-3-8309-7382-9

This publication is available in open access
Icon Open Access

back to overview

De wetenschappelijke beoefening van de neerlandistiek heeft ook buiten het Nederlandse taalgebied een lange geschiedenis. In sommige landen waren er al in de eerste helft van de negentiende eeuw taal- en letterkundigen die zich met de Nederlandse taal en de Nederlandstalige literatuur bezighielden. De geschiedenis van de internationale neerlandistiek moet tot op heden nog geschreven worden. Deze bundel met artikelen, die teruggaat op een congres dat in 2008 aan de Freie Universität Berlin gehouden werd, wil daartoe een eerste aanzet geven. De artikelen, die in het Nederlands geschreven zijn en van een Duitse en een Engelse samenvatting vergezeld gaan, geven een goede indruk van een vakgebied dat in een groot aantal Europese landen niet alleen op een lange traditie kan bogen, maar vandaag de dag bovendien ook rijkgeschakeerd en springlevend is.

Die Niederlandistik hat als wissenschaftliche Disziplin auch außerhalb des niederländischen Sprachraums eine lange Geschichte. In einigen Ländern haben sich schon in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts Sprach- und Literaturwissenschaftler mit der niederländischen Sprache und der niederländischsprachigen Literatur beschäftigt. Die Geschichte der internationalen Niederlandistik ist bislang weitgehend unerforscht, sie bedarf noch einer gründlichen Aufarbeitung. Dieser Band, der auf eine Tagung zurückgeht, die 2008 an der Freien Universität Berlin stattfand, will dazu einen ersten Anstoß geben. Die Artikel, die auf Niederländisch verfasst sind und denen eine deutsche und englische Zusammenfassung hinzugefügt wurde, bieten einen guten Überblick über ein Fachgebiet, das in einer großen Zahl europäischer Länder nicht nur eine lange Tradition hat, sondern gegenwärtig auch breit aufgestellt und quicklebendig ist.

Matthias Hüning und Jan Konst sind beide Professor für Niederländische Philologie an der Freien Universität Berlin. Tanja Holzhey war bis 2009 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin tätig.